Historia szkoły
Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej :

17 VII 1945

Postępująca w ślad za rozgromioną armią hitlerowską dzielna Armia Polska przy boku bohaterskiej Armii Czerwonej oswobodziła spod panowania germańskiego odwieczne ziemie piastowskie – tutejszy Dolny Śląsk. Działo się to na terenie powiatu ząbkowickiego w kwietniu 1945 roku. Równocześnie ówczesny polski Rząd Jedności Narodowej w Warszawie wydał apel  do mieszkańców Centralnej Polski aby nie zwlekając jechali na Zachodnie Ziemie Odzyskane i tam umacniali odwieczne do tych Ziem prawo Polski. Z początkiem więc lipca 1945 roku przybyli do wsi Procany ( nazwa przetłumaczona z nazwy niemieckiej = Protzan ) pierwsi osadnicy polscy. Zostali jednak wrogo przyjęci przez tutejszych niemieckich mieszkańców, którzy robili to za namową swojego nauczyciela – kierownika miejscowej szkoły powszechnej – Gustawa Winklera. Zgodnie więc z obowiązującym wówczas prawem wojennym Gustaw Winkler – nauczyciel został dla przykładu rozstrzelany przez Władze Bezpieczeństwa Publicznego. O wyroku tym społeczeństwo niemieckie zostało poinformowane specjalnymi plakatami.  Równocześnie szkołę powszechną w Procanach objął nauczyciel  polski ob. Siekański Krystyn, pochodzący z Jędrzejowa. Stanowisko wójta na gminę Procany z polecenia Władz Starostwa objął ob. Koryczan Jan  z Olkusza a osadników polskich napływa coraz więcej.

 

 

3 IX 1945

W dniu dzisiejszym Publiczna Szkoła Powszechna  w Procanach swój pierwszy rok rozpoczęła w kościele uroczystym nabożeństwem szkolnym,

a w szkole inauguracyjnym przemówieniem nauczyciela ob. Siekańskiego Krystyna do zebranych rodziców i dzieci, których jest 22. Szkoła nasza jest jedyną w powiecie, która normalnie, bez żadnego opóźnienia rozpoczyna rok szkolny. Wysiłkiem nauczyciela, przy poparciu wójta gminy, szkoła została wymalowana, wymyta i w ogóle przygotowana na przyjęcie dzieci polskich. Inspektorem Szkolnym jest ob. Klepacki Jan – kierownik Szkoły z Warszawy.

17 IX 1945

Wiele zdolności organizacyjnych i pracy musieli dać z siebie wójt i nauczyciel w urządzenie pierwszych na tych terenach dożynek, na które prócz wszystkich władz powiatowych przybyło setki Polaków z okolicy. Widowisko dożynkowe ułożone i zaktualizowane przez nauczyciela Siekańskiego wypadło imponująco. Nie gorzej wypadła strona gospodarcza pod kierownictwem wójta ob. Poryczana Jana. Tłumy Polaków z całego powiatu miały coś godnego dla ducha i dla ciała. Tylko wyroby Państwowego Monopolu Spirytusowego, które nie zdążyły jeszcze przybyć na tereny Dolnego Śląska, zastąpiono wódką własnego wyrobu, czyli bimbrem. Śmiertelnych wypadków zatrucia nie było.

1 X 1945

Zachodzi zmiana na stanowisku nauczyciela. Dotychczasowy nauczyciel Krystyn Siekański zostaje oddelegowany do pracy do Państwowego Gimnazjum i Liceum w Ząbkowicach Ślaskich, na nauczyciela śpiewu i gimnastyki, a szkołę w Procanach obejmuje żona jego Stanisława Siekańska – nauczycielka kwalifikowana.

22 II 1946

Wizytację szkoły przeprowadził obywatel inspektor Klepacki Jan , wraz z wizytatorem ob. Reiterem.

30 VI 1946

Pierwszy rok szkolny zakończono uroczyście rozdaniem świadectw.

10 VII 1946

Do szkoły przydzielono 1,5 ha ziemi jako grunt szkolny.

3 IX 1946

Rok szkolny rozpoczęto przy liczbie 61 dzieci.

  

9 III 1947

W dniu 9 marca odbyła się pierwsza na terenie ziem odzyskanych uroczystość nadania tutejszym chłopom ziemi na własność. Uroczystość ta odbyła się na placu obok szkoły. Brały w niej udział setki ludzi z całego powiatu ząbkowickiego. Na uświetnienie tej chwili przybyli liczni przedstawiciele naszych władz powiatowych, wojewódzkich oraz obecny był Marszałek Sejmu ob. Kowalski. Od dziś każdy chłop procański czuje się prawowitym gospodarzem na własnej ziemi.

29 VI 1947

W świetlicy powszechnej odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Dzieci odegrały na scenie bajeczkę pt. Jaś i Małgosia  oraz popisywały się rezultatami swoich prac. Kierowniczce szkoły Siekańskiej ze strony rodziców złożono serdeczne podziękowanie za jej ciężką i sumienną pracę.

10 VIII 1947

W miesiącu sierpniu 1947 r. nazwę wsi Procany zmieniono urzędowo na nazwę Zwrócona.

3 IX 1947

Rok szkolny rozpoczęto uroczystym nabożeństwem, przy zwiększonej liczbie dzieci (83). Jako drugą siłę nauczycielską ob. Wajdównę Genowefę. Obecnie więc utworzono V – ty oddział.

21 XII 1947

W dniu 21 XII  1947 r. na szkolnej uroczystości „Choinki” została odegrana sztuczka przez dziatwę miejscowej szkoły pt. „Święty Mikołaj”. Po Przedstawieniu dzieci zostały obdarowane paczkami gwiazdkowymi. Odbyły się również zabawy, śpiewy i popisy dzieci przy choince szkolnej.

22 III 1948

W dniu tym odbyła się w tutejszej szkole rejonowa konferencja dla nauczycieli z podinspektorem ob. Siemkiem Stanisławem na czele. Program konferencji wypełnił nauczyciel Siekański lekcją śpiewu w klasie II – ej III – ej ilustrując program śpiewu klas niższych oraz referat na temat programu śpiewu, który wygłosił nauczyciel Olechowski Wacław ze Srebrnej Góry. W zakończeniu załatwiono sprawy związkowe.

7 XI 1948

W 31 – rocznicę Wielkiej Rewolucji Rosyjskiej odbyła się na temat tutejszej szkoły wielka uroczystość. Dzieci szkolne pod opieką miejscowego nauczycielstwa wypełniły część artystyczną akademii wykonując przed swoimi rodzicami aktualne deklamacje, śpiewy i inwestycje.

1 V 1949

W dniu 1 maja odbyła się uroczysta akademia w świetlicy powiatowej, w której dzieci szkolne wzięły czynny udział. Specjalnym uznaniem cieszył się chór szkolny oraz tańce narodowe jak: „Krakowiak”, „Trojak”, „Kujawiak” odegrane przez dziatwę szkolną. W dniu 1 maja dzieci szkolne ustrojonym zielenią, chorągiewkami i transparentami autem udały się do Ząbkowic na pochód, gdzie zostały obdarowane cukierkami.

16 VI 1949

Dnia 16 czerwca 1949 szkoła została okryta ciężką żałobą. W dniu tym zmarł niezastąpiony i niezapomniany kolega śp. Krystyn Siekański. Posiadał on wybitne zdolności artystyczne, muzyczne, był zawsze pogodny, pełen humoru, kochany przez dzieci, ceniony i szanowany przez całe miejscowe społeczeństwo, tym więc żałość i strata większa. Przybył on tu pierwszy w 1945 r. , pierwszy zorganizował w Procanach na Ziemiach Odzyskanych szkołę polską i pierwszemu gruźlica przerwała w tak młodym wieku, bo liczącym 34 lata życie.

1 IX 1949

Ten rok szkolny rozpoczął się wyjątkowo bardzo uroczyście. Szkoła została zewnątrz i wewnątrz gruntownie odmalowana, wymyta. Dzieci szkolne w dniu 1 IX 1945 r. obdarowane zostały piękną pamiątką. Otrzymały od Gminnej Rady Narodowej aparat radiowy i po wysłuchaniu przemówienia wygłoszonego przez Ministra Oswiaty, dzieci zostały zaproszone przez Komitet Rodzicielski na herbatkę do świetlicy powiatowej, gdzie odbyły się również tańce, śpiewy i zawody w workach. Rok szkolny rozpoczęto przy liczbie 104 dzieci. Utworzono klasę siódmą, jako trzeci etat przydzielono obywatelce …………………

7 XI 1949

W 32 - rocznicę Wielkiej Rewolucji Rosyjskiej odbyła się w Świetlicy Powiatowej w Zwróconej imponująca akademia, w której większą część wypełniły dzieci szkolne  swymi artystycznymi popisami. Z zaciekawieniem słuchano gry na akordeonie wykonanej przez ucznia klasy VI  Wadasa Tadeusza, który wykonał wiązankę pieśni radzieckich.

18 XII 1949

W dniu 18 XII 1949 r. na szkolnej uroczystości „choinki” został odegrany przez dzieci szkoły tutejszej obrazek sceniczny p.t. „Świętokrzyski wieczór wigilijny” w układzie Krystyna Siekańskiego. Po przedstawieniu zostały dzieci obdarowane paczkami gwiazdkowymi przygotowanymi przez Komitet Rodzicielski. Komitet Rodzicielski nie zapomniał także o Gronie Nauczycielskim i osłodził im ich mozolną pracę paczką czekolady.

21 XII 1949

W dniu 21 grudnia 1949r. ze smakiem i starannie przygotowaną częścią artystyczną wzięły dzieci szkolne udział w akademii urządzonej w 70 – tą rocznicę urodzin Józefa Stalina.

30 IV i V 1950

Dnia 30 kwietnia 1950 r. dzięki staraniom kierownika szkoły i funduszom zarządu gminnego została otwarta i uruchomiona świetlica szkolna. W dniu tym odbyła się tu uroczysta akademia i zawody dla dzieci i rodziców. Uroczystość szkolną zaszczycili swą obecnością przedstawiciele miejscowych władz i partii. Przodownik Spółdzielni Produkcyjnej w Zwróconej przemówił do dzieci i wręczył im cukierki. W dniu 1 V 1946 r. wzięły dzieci szkolne udział we wspaniałym i barwnym pochodzie 1 – majowym.

  

23 VI 1950

W dniu 23 VI b.r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Po raz pierwszy od istnienia tej szkoły siódma klasa opuszczała szkołę. Idącą w świat młodzież pożegnali w gorących słowach kierownik szkoły i sekretarz partii ob. Grudzień, życząc jej, by powiększyli szeregi przyszłych budowniczych socjalizmu. Najpilniejsi uczniowie otrzymali  w nagrodę od Komitetu Rodzicielskiego książki pamiątkowe. Na zakończenie uroczystości został odegrany przez młodzież kl. VII krótki obrazek sceniczny pt. „ Pismo urzędowe”.

1 IX 1950

1 września 1950 roku to znamienna data w rozwoju szkolnictwa podstawowego i ogólnego. Wszystkie szkoły polskie, a tym samym i nasza szkoła rozpoczynając rok szkolny 1950/51 jako pierwszy rok realizacji Planu 6-letniego, planu, który jest pierwszym rokiem realizacji nowego ustroju szkolnictwa, który pozwoli w przeciągu najbliższych lat całkowicie unowocześnić, uporządkować i ujednolicić system szkolnictwa i pozwoli wychować młodzież na świadomych i ofiarnych budowniczych socjalizmu. Uroczystość roku szkolnego szkoła nasza w tym roku rozpoczęła od wysłuchania przemówienia Ministra Oświaty przez radio. Następnie po przemówieniu kierownika szkoły i przedstawiciela Komitetu Rodzicielskiego dzieci popisywały się wierszami, śpiewami i tańcami. Po oficjalnej pierwszej części uroczystości dzieci szkolne zostały zaproszone przez Komitet Rodzicielski do Świetlicy Powszechnej na drugie śniadanie, gdzie zostały obdarowane paczkami z cukierkami, a śniadanie zakończyło się zabawą z tańcami, w czasie której przygrywała dziecięca orkiestra.

12 X 1950r.

Po raz pierwszy w Polsce Ludowej szkoła nasza wraz z całym krajem uroczyście obchodziła rocznicę bitwy pod Lenino – Dzień Wojska Polskiego. W tym dniu w godzinach popołudniowych w świetlicy szkolnej odbyła się uroczysta akademia dla dzieci szkolnych i rodziców. Z popisów dzieci najpiękniej wypadły tańce dzieci młodszych jak „Krakowiaczek Pokoju” i „Mazur”.

  

22 XI 1950

W ślad za całym postępowym światem i nasze dzieci szkolne włączyły się do walki o pokój. W miesiącu listopadzie 1950, kiedy to po raz pierwszy w dziejach zjechali się na wielkie spotkanie i obrady II Światowego Kongresu Obrońców Pokoju przedstawiciele wysłannicy 80 ludów białych, czarnych i żółtych, katolicy, żydzi, komuniści, socjaliści i monarchiści złączyli swoje dłonie razem w szeregach jednej walki o wspólną sprawę pokoju. Młodzież naszej szkoły doceniając ogromne znaczenie „Pokoju” wysłała listy powitalne do delegatów II Światowego Kongresu Obrońców Pokoju życząc im jak najnowocześniejszych obrad – oraz pisały także dzieci : „Mny dzieci w Zwróconej jak i młodzież całego kraju jesteśmy dumni, że Kongres odbywa się tu na naszej ziemi i wierzymy, że wywalczycie dla wszystkich dzieci świata pokój.”

I  1951r.

Za przykładem milionów ludzi uczniowie tutejszej szkoły pospieszyli z pomocą kolegą i koleżanką z dalekiej Korei walczącym bohatersko o wolności i sprawiedliwości. Na ten cel zostało zebranych 45 sztuk różnej odzieży, która to odzież została nadesłana do Gminnego Komitetu Pokoju.

17 V 1951

W dniu 17 maja 1957 zgodnie z całym narodem polskim uczniowie naszej szkoły rozumiejąc doniosłą rolę Pokoju wzięli udział w Narodowym Plebiscycie Pokoju przez podpisanie 43 kart plebiscytowych oraz młodzież szkolna urządziła  uroczystą akademię w dniu rozpoczęcia Plebiscytu w świetlicy powiatowej.

23 VI 1951r.

Zakończenie roku szkolnego 1950/51 wypadł bardzo uroczyście. Przodownicy w nauce zostali nagrodzeni pamiątkowymi książkami zakupionymi z funduszów Komitetu Rodzicielskiego. Zabawa z tańcami narodowymi żegnała młodzież szkołę na czas wakacji.

  

1 IX 1951r.

Rok szkolny 1951/52 został szczególnie uroczyście rozpoczęty. Rok ten jest dla polskiej szkoły rokiem szczególnie znamiennym. W dniu rozpoczęcia tego roku szkoły nasze otwierają podwoje po raz pierwszy dla dzieci urodzonych w roku wydania Manifestu Lipcowego i wychowanych w Polsce Ludowej. Na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego przybyli przedstawiciele PZPR, Gminnej Rady Narodowej, przedstawiciel Samopomocy Chłopskiej, przedstawiciele ZMP, członkowie Komitetu Rodzicielskiego i rodzice uczniów. Progi naszej szkoły przekroczyło 12  nowych dzieci, które należą do szczęśliwych dzieci urodzonych już w sprawiedliwej Ludowej Polsce. Uczniowie nowi zostali serdecznie przywitani przez kierownika szkoły i starszych kolegów oraz przez przedstawicieli Gminnego Komitetu PZPR. Komitet Rodzicielski obdarował najmłodsze dzieci paczkami składającymi się z cukierków, zeszytów i ołówków.

12 I 1952r.

Dnia 12 I 1952 Komitet Rodzicielski urządził dzieciom naszej szkoły „Noworoczną Choinkę” z zabawą taneczną. W czasie tej uroczystości dziatwa szkolna została obdarowana paczkami składającymi się z cukierków, ciastek i jabłek zakupionych z funduszu Komitetu Rodzicielskiego.

27 IV 52r.

Młodzież naszej szkoły solidaryzując się z całym narodem urządziła bardzo uroczystą akademię z okazji 60 – lecia urodzin Pierwszego Obywatela Polski Rzeczpospolitej Ludowej Prezydenta B. Bierutaoraz święta 1 Maja. Dla uczczenia tej uroczystości młodzież powzięła szereg zobowiązań między którymi postanowiła podnieść wyniki w nauce i osiągnąć 100% promocji.

1 V 1952r.

Szkoła nasza wzięła udział w uroczystym  pochodzie pierwszomajowym w Ząbkowicach Śl.

VI  1952r.

W miesiącu czerwcu b.r. odbyły się po raz pierwszy egzaminy końcowe dla uczniów klasy siódmej z języka polskiego, z matematyki oraz z nauki o Polsce Ludowej.

  

25 VI 1952r.

Dnia 25  b.r. uroczystość zakończenia roku szkolnego wypadła bardzo ładnie. Klasa siódma licząca 20 uczniów, którzy rok szkolny ukończyli z wynikiem pomyślnym, otrzymując 100% promocji. Większość tej młodzieży kształci się obecnie w szkołach zawodowych.

1 IX 1950r.

Wielkimi osiągnięciami witamy rok szkolny 1952/53 ósmy rok w Polsce Ludowej. Rozpoczynamy ……. w historycznej pamiętnej chwili wydania i ogłoszenia nowej Konstytucji Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, która zapewnia młodzieży prawo do nauki. Postanowienia Konstytucji walczą już nie o powszechność nauczania a o powszechność siedmioklasowego wykształcenia. Przykładem zastosowania tego prawa jest nasza szkoła, której stopień organizacyjny został podniesiony przez dodanie czwartego etatu nauczyciela. Z naszej szkółki jednoklasowej stała się nasza szkoła pełną siedmioklasową szkołą, która w pełni będzie realizować program nauczania, a młodzież z honorem wypełni ślubowania złożone na „Zlocie Młodzieży Przodowników”.

10 I 1953r.

W dniu 10 I 1953r Komitet Rodzicielski wzorem lat poprzednich urządził dzieciom tutejszej szkoły uroczystą „Kronikę Noworoczną” z herbatką i łakociami. W uroczystości tej wzięli udział przedstawiciele Krajowej Rady Narodowej, Komitetu P.Z.P.R.  Po gorących życzeniach złożonych dzieciom w czasie tej uroczystości młodzież tutejszej szkoły została obdarowana paczkami łakoci zakupionych z funduszów Komitetu Rodzicielskiego.

25 VI 1953r.

Dzień 25 VI 1953r to ważne wydarzenie w naszej szkole to ósme zakończenie roku szkolnego na terenie tutejszej szkoły. Uroczystość zakończenia roku szkolnego zaszczycił swą obecnością kierownik  Wydziału Oświaty ob. Podworski Leonard, który w serdecznych i bezpośrednich słowach  skierowanych do młodzieży kl. VII opuszczających ze łzami mury tutejszej szkoły życzy aby na równi z górnikami czy hutnikami, którzy dodatkowo wydobywają setki ton węgla, stali swą dalszą pracą nad sobą przyczyniła się do zwiększenia szeregów budowniczych socjalizmu.

 

Rok szkolny 1953/54

 

1 IX 1953r.

W wyjątkowo miłej i pogodnej atmosferze rozpoczęto 9-ty rok szkolny 1953/54 przy liczbie 99 dzieci i czterech nauczycieli. Kierowniczka szkoły ob. Siekańska St. w krótkich i prostych słowach powitała powracającą młodzież, oraz nakreśliła obowiązki jakie nakłada państwo na dzieci i na młodzież polską, mówiąc: „Państwo nasze planuje, oblicza ile dzieci w każdym roku otrzyma promocję – Musimy wykonać te plany. Dobra nauka to Wasz obowiązek patriotyczny, obowiązek wobec państwa. To Wasz udział w Planie 6 – letnim”. Przedstawicielom K.R.N. podziękowała za dokonany remont w tutejszej szkole. Rodziców i Komitet Rodzicielski prosiła o pomoc przy wychowaniu i nauczaniu młodzieży. Częścią artystyczną zakończono uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego.

10 I 1954r.

Dnia 10 I 1954 Komitet Rodzicielski przygotował zabawę z herbatką dziatwy szkolnej tutejszej szkoły. Wśród miłej i wesołej atmosfery młodzież nasza powitała nowy rok 1954

1 VI 1954r.

Dla uczczenia międzynarodowego Dnia Dziecka Komitet Rodzicielski przygotował dzieciom tutejszej szkoły herbatkę oraz obdarowano 8 uczniów paczkami łakoci. Koleżanka Gabrysz Teresa urządziła w dniu tym przedstawienie z dziatwą naszej szkoły która w pięknie wykonywanych strojach popisywała się przed swoimi rodzicami.

9 VI – 28 VI

W dniach od 9 czerwca do 20 czerwca trwały egzaminy promocyjne oraz egzaminy ukończenia szkoły podstawowej. Uczniowie od klasy czwartej brali w większości udział.

  

25 VI 1954r

Nadszedł koniec roku szkolnego 1953/54, dziewiąty rok szkolny naszej szkoły. W czasie uroczystości zakończenia roku szkolnego osiemnaścioro dzieci zostało wyróżnionych nagrodami książkowymi jako przodownej w nauce. Młodzież w klasie siódmej żegnając swoich wychowawców i młodszych kolegów dziękowała za starania i wysiłki poczynionych nad ich nauczaniem i wychowaniem, a w słowach skierowanych do młodszych kolegów słusznie przytoczyła wyjątek z wierszy A. ??? „ Chcesz być czemś w życiu to się ucz abyś nie zginął w tłumie – nauka to potęgi klucz, w tem rzecz, kto więcej umie”.

  

Rok szkolny 1954/55

 

Rok szkolny 1954/55 rozpoczęto przy liczbie 110 dzieci, przy siedmiu oddziałach z najwyższą klasą siódmą. Etatów cztery, w składzie: ob. Piekańskiej , kier. szk. i koleżanek Janiny Wojnarowskiej, Teresy Gabrysz,K. Pieróg. W ciągu roku szkolnego przybyło 3 dzieci, ubyło 4-ro, skład dzieci w dniu 25 VI 1954 wynosi 109 uczniów, z tego w dniu zakończenia roku szkolnego 11-cioro dzieci ukończyło szkołę podstawową, 72 otrzymało promocję do klas wyższych, 22 uczniów pozostało na rok drugi, a 4 dzieci było niesklasyfikowanych wskutek nieregularnego uczęszczania. Zgodnie z wyłączonymi planami wychowawczymi i naukowymi młodzież tutejszej szkoły brała czynny udział w różnych uroczystościach państwowych jak również występowała z częścią artystyczną na okolicznościowych akademiach gminnych i gromadzkich. Szkoła przejawiała  także swą działalność w pracach społeczno – użytecznych. Młodzież tutejszej szkoły pomagała w różnych pracach w spółdzielni produkcyjnej – jak w akcji żniwnej, przy wykopkach ziemniaków, przy sianiu trawy, czy tępieniu stonki ziemniaczanej. Swą dobrze przygotowaną częścią artystyczną uprzyjemniła zabawę członkom spółdzielni produkcyjnej w czasie dniówki obrachunkowej. Dla podniesienia wyników nauczania w szkole wydajnie pracowała drużyna B.H oraz do współpracy włączył się Komitet Rodzicielski, który wskutek słabego odwiedzania swych dzieci na lekcjach przyczyniał się do podnoszenia poziomu wychowawczego w szkole. Dzięki staraniom Komitetu Rodzicielskiego zorganizowanie zabawy z herbatka dla młodzieży naszej szkoły w następujących terminach na rozpoczęcie roku szkolnego na choinkę noworoczną i na Międzynarodowy Dzień Dziecka. Z funduszów Komisji Rodzicielskiej zostały zakupione dzieciom nagrody książkowe dla przodowników oraz stroje do tańców.

Rok szkolny 1959/60

 

15 V 1960r.

W ślad za centralnymi uroczystościami jakie odbyły się w dniach       7 i 8 maja 1960r. we Wrocławiu z okazji 15-tej rocznicy powrotu Polski na ziemie nad Odrą i Wisłą została zorganizowana uroczysta akademia związana z 15-leciem Szkoły Podstawowej w Zwróconej w której wzięły udział dzieci tutejszej szkoły, młodzież i miejscowe społeczeństwo gromady Zwrócona. Uroczystość ta była bliższa sercem każdego mieszkańca naszej miejscowości, bo nasza szkoła jest pierwszą polską szkołą zorganizowaną na terenie powiatu ząbkowickiego. Nauka rozpoczęła się bez żadnych opóźnień dnia 1 września 1945r. referat wygłoszony przez kierownika szkoły ob. Piekańską St. Zobrazował bardzo dokładnie dorobek szkoły oraz okres 15-tu lat, oraz przedstawił rozwój szkolnictwa w naszym woj. Szkoła Podstawowa w Zwróconej jest szkołą rozwojową. Naukę w roku 1945 rozpoczęła ob. Piekańska St. Przy liczbie 22 dzieci (cztery klasy) stopniowo stopień organizacyjny podniósł się, obecnie szkoła jest pełną siedmioklasową szkoła o 4 nauczycielach. Dla udoskonalenia powrotu Ziem Zachodnich do Macierzy została podana stara legenda odnośnie przeszłości naszej wsi  Procany (dziś Zwrócona) zapisanej w dokumentach poniemieckich, oraz pieczęć gminna z dwoma niedźwiedziami, opowiada nam o legendarnym jej powstaniu. Oto jej treść:

  

Legenda o powstaniu Zwróconej

Było to przed 800 laty. Jeszcze wspaniała puszcza pokrywała dzisiaj tak urodzajne pola procańskie i obecny mały strumyczek płynący przez wieś był szeroką, bagnistą niziną. Bogate trofea myśliwskie – przecież jeszcze niedźwiedź żył tutaj – kusiły myśliwca do przybycia w te okolice. I tak przybył tu niegdyś książę legnicki Henryk I zwany Brodatym, małżonek św. Jadwigi, przebywając w gościnie u przeora ówczesnego klasztoru Augustynów w Kamieńcu. Pewnego pięknego jesiennego dnia zabrzmiały rogi myśliwskie a książę wyruszył z wielkim towarzystwem na polowanie na niedźwiedzia. Szli wzdłuż rzeki, a kiedy przybyli na tereny dzisiejszych Procan, towarzystwo się rozdzieliło. Książę pojechał szybko naprzód, stracił w zapale myśliwskim wszelką łączność z resztą towarzystwa i znajdował się zupełnie sam. Nagle spotkał olbrzymiego niedźwiedzia, który ruszył w jego kierunku. Książe rzucił natężając wszystkie siły, swój myśliwski oszczep na rozwścieczonego przeciwnika. Zmylił jednak cel i niedźwiedź rzucił się na księcia. Zanim książę zdołał chwycić za swój miecz został zrzucony z konia wołając pomocy. Daremnie jednak starał się uciec przed wściekłym przeciwnikiem. Zwierz wciąż na nawo napadał i niewątpliwie książę stałby się ofiarą olbrzymich łap niedźwiedzich, gdyby w tym momencie największego niebezpieczeństwa nie doskoczył chłopak – pasterz, który jako jedyny usłyszał wołanie o pomoc swojego pana. Nie namyślając się wyciągnął swój miecz uciął jednym uderzeniem niedźwiedziowi przednie łapy. Zwierzę upadło na ziemię, zostało ostatecznie dobite. Książę Henryk został uratowany. Sercem przepełnionym wdzięcznością poprzysiągł, że wybuduje w tym miejscu świątynie pod wezwaniem św. Piotra i Pawła. Ponieważ „raze” w starodolnośląskiej gwarze oznaczało łapy, więc i wieś dostała nazwę „Prazany”. W 1241 roku kościół ten został spalony przez Tatarów. Obecny kościół został zbudowany w 1886r. z kamienia na ruinach poprzedniego kościoła w stylu barokowym. W sierpniu 1947r. nazwę wsi Procany przemianowano na Zwrócona.

  

15 V 1960r.

Na zakończenie uroczystości zostały obdarowane książkami pamiątkowymi dzieci urodzone w Zwróconej, a liczące 15 lat – tyle ile liczy Polska Ludowa. Przedstawiciele Komitetu Rodzicielskiego złożyli Gronu Nauczycielskiemu gorące podziękowanie za ich ofiarowaną i mozolną prac e wręczając im symboliczne kwiaty.

Rok szkolny 1960/61

 

25 VI 1961

Praca w roku szkolnym 1960/61 była realizowana przy czterech cytatach, 7 klasach i przy liczbie dzieci 145. Wizytację szkoły w bieżącym roku przeprowadził ob. J.Lickwa.

Rok szkolny 1961/62

 

5 VII 1961

Rok szkolny rozpoczął się w przyjemnych warunkach. Budynek szkoły został odnowiony zewnątrz i wewnątrz. Czysta i przyjemna szata szkoły nastraja optymistycznie i dodaje ochoty i sił do pracy w nowym roku szkolnym. Liczba dzieci wynosi153, nauczycieli 5. Szkole został dodany biały etat, mianowana została kol. Siomra Stanisława. Zajęcia zostały zorganizowane nie tylko w macierzystym budynku szkolnym, ale także w budynku miejscowego przedszkola. Praca Komitetu Rodzicielskiego układała się ze szkoła pomyślnie. Komitet Rodzicielski współpracował z ???, pomagał w trudnych sprawach wychowawczych jak również zorganizował dzieciom zabawę noworoczną z herbatką i słodyczami, oraz z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka urządził ze swych funduszów całodzienną wycieczkę 3 samochodami do Zagbrza, Szczawienka Zdroju. Młodzież korzystała z różnych rozrywek kulturalnych: z przedstawień teatralnych, kinowych, poranków deklaracji i recytacji, oraz lekcji pokazowych organizowanych przez Polską Telewizję. Na zakończenie roku szkolnego została zorganizowana wystawa rysunków i praz ręcznych wykonanych przez dzieci tutejszej szkoły. Z okazji zakończenia roku szkolnego zostały zrobione pamiątkowe zdjęcia które tu umieszczono …………..

Rok szkolny 1962/63

 

2 IX 1962

Rok szkolny 1962/63 rozpoczęto przy liczbie 160 dzieci i 5 etatach nauczycielskich. Za chorą urlopowaną kol. Gabrysz Teresę zastała mianowana w zastępstwie absolwentka Liceum Pedagogicznego z Kłodzka ob. Dulenba Jadwiga. Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 1962/63 zaszczycili przedstawiciele P.R.W??? Zwróconej, Komitetu rodzicielskiego, oraz delegat Komitetu opiekuńczego Zakładów Górniczo – Hutniczych Szklary.

Rok szkolny 1963/64

 

30 VI 1964

Naczelnym zadaniem przy rozpoczęciu roku szkolnego 1963/64 było włączenie się młodzieży i nauczycieli do wielkiej rocznicy XX lecia Polski Ludowej. Tematykę dwudziestolecia włączyliśmy do programu nauczania, szczególnie znalazło to wyraz w przedmiotach humanistycznych. Szczegółowo zobrazowano rozwój i osiągnięcia naszej szkoły, która jest pierwszą polską szkołą zorganizowaną na terenie powiatu ząbkowickiego. Niemałym osiągnięciem jest fakt, że z małej szkółki liczącej w 1945 soku 20 dzieci i jednego nauczyciela, stopień organizacyjny zmieniał się stopniowo i obecnie jest organizowany pełny program szkoły siedmioletniej przy liczbie 160 dzieci i pięciu etatach nauczycielskich. W wypracowaniach uczniowie wykorzystali przemiany jakie zaszły w ciągu 20 lat w naszej szkole i na terenie wsi. Zapoznaliśmy również młodzież z osiągnięciami i dorobkiem naszego kraju w ciągu ostatnich 20 lat Polski Ludowej. Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka została zorganizowana dzieciom wycieczka w Kotlinę Jeleniogórską w celu poznania piękna naszego kraju – finansował ją Komitet Rodzicielski.

Wykaz nauczycieli którzy pracowali w tutejszej szkole w latach 1945 do 1965:

Siekańska Stanisława

Siekański Krystyn

Wajda Genowefa

Świdrak Stanisława

Gobuś Henryk

Kucharska Ewa

Wilczkowska Aniela

Mądrzak Marian

Eiffer Józef

Wojnarowska Janina

Gabrysz Teresa

Gabrysz Maria

Frendorfer Jerzy

Liba Zofia

Wątroba Daria

Zalewski Stefan

Siomra Stanisława

Dulemba Jadwiga

Papińska Kazimiera

Iwanicki Wiesław

Minczak  Krystyna

Huber Jadwiga

Rok szkolny 1964/65

1 IX 1964r.

Rok szkolny 1964/65 rozpoczęto w dniu 1 IX1964 przy liczbie dzieci 162 i 6-ciu nauczycielach. Po wielu latach pracy w tutejszej szkole naucz. Wojnarowska Janina przeniosła się do szkoły podstawowej w Gliwicach. Na jej miejsce została mianowana nauczycielka Papińska Kazimiera.

2 II 1965r.

Dnia 18 II 1965r. odbyła się konferencja Ogniska Z.W.P Zwrócona, w której wzięło udział 50 nauczycieli. Obok władz związkowych był przedstawiciel Kom. Pow. P.Z.P.R. w okresie wyborów do Rady War. i Sejmu młodzież żyła zagadnieniami ogólnokrajowymi.

8-9 V 1965r.

Z dniami 8 i 9 maja 1965r. wiążą się bardzo ważne wydarzenia związane z tutejszą szkoła i gromadą Zwróconą. Dzień 9 maja 1945r. to ważna data w historii polskiej – dzień zakończenia wojny i 20 lat Polski Ludowej. Dla nas Dolnoślązaków 20 lat to rocznica powrotu tych ziem do macierzy – to dwudziestoletni okres pracy polskiego chłopa, robotnika, urzędnika, czy nauczyciela. Rocznica ta jest nam tym bliższa, bo szkoła nasza również święci 20 lat swej pracy i jest jedyną szkołą w powiecie ząbkowickim, która 1 września 1945 rozpoczęła naukę bez żadnych opóźnień. Dla udokumentowania tej ważnej daty szkoła nasza przybrała odświętny wygląd, została pięknie udekorowana zewnątrz i wewnątrz. Dnia 8 maja br. Odbył się przemarsz dzieci z transparentami przez wieś, następnie przed szkołą zapalono znicze i ognisko przy którym zostało wygłoszona przez dzieci legenda związana z powstaniem wsi. W dniu 9 maja 1965 odbyła się uroczysta akademia w świetlicy, na program jej złożyły się występy dzieci szkolnych i młodzieży Z.M.W. Ponieważ  z 20-leciem szkoły wiąże się 20-lecie pracy Kier. Szkoły ob. Siekańskiej Stanisławy, dlatego uczniowie i absolwenci szkoły podziękowali jej za pracę wręczając kwiaty. Do uroczystości tej włączył się również komitet rodzicielski i rodzice wychowanków szkoły

Rok szkolny 1965/66

10 IX 1965

Rok szkolny 1965/66 rozpoczęto przy liczbie 160 dzieci i 6-ciu nauczycieli. Wydział Oświaty i Kultury w Ząbkowicach Śl. przydzielił w tym roku szkolnym dwie siły naucz.: Mięczak Krystynę i Hubert Jadwigę.

4 XII 1965

Dnia 4 grudnia 1965r. z inicjatywy Związku Naucz. Pol. i Wydziału Oświaty i Kultury w Ząbkowicach została zorganizowana niecodzienna uroczystość XX – lecia szkoły jako pierwszej i jedynej polskiej placówki oświatowej, która 1 września 1945r. rozpoczęła naukę bez żadnych opóźnień, a stanowisko kier. szk. w ciągu tego okresu czasu pełni również 20 lat ob. Piekańska Stanisława. Uroczystość tą zaszczycili przedstawiciele Wydziału Ośw. i Kul. w Ząbkowicach Śl. ob. insp. Zapańska Genowefa, insp. Bryła Stefan, insp. Kocoń i przewodniczący Związku Naucz. Pol. ob. Dobrzański St. W uroczystości tej wzięli udział niemal wszyscy kierownicy szkół podstawowych z całego powiatu, oraz nauczyciele uczący w naszym powiecie od 1954r. ( w liczbie 44 osób). Dla uświetnienia XX-lecia szkoły przybyły również zespoły muzyczne z liceum Ogólnokształcące z Ziębic i liceum Pedag. Z Ząbkowic Śl. na program części  artystycznej złożyły się występy dziatwy szkolnej, oraz występy młodzieży szkoł średnich  Liceum Pedagogicznych i Ogólnokształcących. Przebieg pracy oraz trudności w rozwoju szkoły zobrazowała ob. Siekańska Stanisława. Gratulacje za długoletnią pracę w tej szkole złożyli kierow. Szkoły przedstawiciele Wydziału Oświaty, Związku Nauczycieli Polskiego Komitetu Rodzicielskiego, Grona nauczycieli wraz z młodzieżą tutejszej szkoły, naucz. Janina Moczulska. Po oficjalnej części uczestnicy uroczystości zostali podjęci śniadaniem i obiadem.

Rok szkolny 1966/67

Rok szkolny rozpoczął się przy liczbie 170 dzieci i 6ciu nauczycieli. Wydział Oświaty i Kultury w Ząbkowicach Śląskich przydzielił szkole nowy etat, została mianowana naucz. Maria Augielczyk. Rok ten jest pierwszym, rokiem, który realizuje ośmioletnie nauczanie w szkołach podstawowych. Klasa VIII liczyła 17 uczniów, którzy w 100% ukończyli szkołę podstawową z wynikiem pomyślnym.

4 IX 1967r.

Tego dnia odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Szkole został przydzielony siódmy etat. Miejsce to zajęła absolwentka Liceum Pedagogicznego z Kłodzka – ob. Kasprzyk Hanna.

23 II 1968r.

W dniu tym odbyła się w tutejszej szkole konferencja Ogniska Z.W.P – wzięło w niej udział ponad 50 osób. Przybyli również przedstawiciele Związku Nauczycieli oraz Wydziału Oświaty i Kultury z Ząbkowic Śl.

10 VI 1968r.

Dla uczczenia Międzynarodowego Dnia Dziecka w dniu 10 VI br. dzieci klas IV-VIII wzięły udział w całodziennej wycieczce po Ziemi Wałbrzyskiej zorganizowanej przez Komitet Rodzicielski. Celem wycieczki było poznanie pamiątek i krajobrazu naszej okolicy.

15 VI 1968r.

W niezmiernie przyjemnej atmosferze upłynął dzień zakończenia roku szkolnego – klasy ósmej. W uroczystości tej wzięli udział przedstawiciele (I.R.W) Zwrócona – delegacji Komitetu Rodzicielskiego oraz wszyscy rodzice uczniów kończących klasę ósmą.

 

Rok szkolny 1968/69

25 VIII 1969r.

Rok szkolny 1968/69 obfitował w ważne wydarzenia związane z historycznymi rocznicami naszej Ojczyzny. Szkoła włączyła się do uroczystości zawiązanych z 25 rocznicą Wojska Polskiego, 50 rocznicą Niepodległości Polski, 51 rocznicą Rewolucji Październikowej. Żyła zagadnieniami V Zjazdu Partii oraz wyborami do Sejmu i Rad War. Młodzież przy pomocy nauczycieli zorganizowała okolicznościowe akademie, przygotowała odpowiednie dekoracje i spotkania z przedstawicielami Wojska Polskiego, oraz z Kandydami na radnych. 

W czerwcu 1969r. dzieci klas starszych wzięły udział w wycieczce do parku w Chorzowie zorganizowanej przez kierownictwo szkoły i Komitet Rodzicielski.

15 czerwca uroczyście pożegnała szkołę klasa ósma, która w 100% ukończyła szkołę podstawową.

W czasie wakacji, w miesiącu sierpniu br. zaszły zmiany w pełnieniu obowiązków służbowych kier. szk. ob. Stanisława Siekańska w 25-tym roku pracy na tym stanowisku uzyskała roczny urlop dla poratowania zdrowia.

Po długich latach przerywa swą pracę w tutejszej szkole, gdzie nieprzerwanie pracowała od 1 września 1945r. Jako pionierka zorganizowała w warunkach bardzo trudnych pierwszą polską szkołę na terenie powiatu ząbkowickiego, gdzie z biegiem czasu, stopień organizacyjny ulegał zmianom. Od 3 lat szkoła podstawowa w Zwróconej jest pełną ośmioklasową szkołą, która realizuje program naukowy przy liczbie siedmiu nauczycieli

Rok szkolny 1969/73

Od roku 1969/73 objął kierownictwo w tutejszej szkole były uczeń, nauczyciel Józef Wybodeł po nauczycielce, kierowniczce, która szkołę objęła 1 września 1945 roku i pracowała w niej  do 15 VIII 1945r. Była kierowniczka odchodząc po latach pracy na emeryturę, była żegnana bardzo skromnie, zaledwie przez kilkoro dzieci i dwie najdłużej pracujące w szkole nauczycielki – Teresę Gabrysz i Marię Gabrysz. W latach od 1969 – 1973 w naszej szkole pracowali następujący nauczyciele:

 • Teresa Gabrysz
 • Maria Gabrysz
 • Stanisława Siomra
 • Krystyna Mięczak
 • Janusz Dudała
 • Lidia Wójcik
 • Czesława Jachnik
 • Maria Paszkowska
 • Maria Tokarczyk
 • Maria Tokarska
 • Maria Drzewisz
 • Wiesława Sawicz

Rok szkolny 1973/74

 

Jest to rok najsmutniejszy w historii szkoły w Zwróconej, ponieważ następuje obniżenie stopnia organizacyjnego z 8-klasowej szkoły, staje się szkoła 4-ro klasowej z 41 uczniami. Kierowniczką zostaje była zast. kier. szkoły naucz. Teresa Gabrysz, która w tej szkole była zatrudniona od 1951 roku jako nauczyciel matematyki. Tak dawna szkoła zbiorowa, do której należały następujące miejscowości jak: Brodziszów, Szklary, Szklanarzowice, Siodłowice, Sulisławice, Tomniel, Piotrowice, przestaje istnieć. Stan faktyczny zaistniał dlatego, że w życie wchodziła nowa reforma szkolna polegająca na organizowaniu „Zbiorczych Szkół Gminnych”. Wszystkie pomoce naukowe od klasy IV do VIII zostają przekazane do Szkoły w Stolcu i Szkoły nr.2 w Ząbkowicach Śląskich, która staje się Zbiorczą Szkołą Gminną. Były to bolesne dnie, gdyż oddawaliśmy – przekazywałyśmy te pomoce naukowe, które z takim trudem gromadziliśmy przez tyle lat, ale podświadomie wiedziałyśmy, że będą one służyć dzieciom, mimo że w innych szkołach, ale rolę i zadania będą pełnić tak jak u nas. Nadmienić należy że rodzice poczynili starania, aby utrzymać nadal szkołę mającą taką bogatą historię, lecz decyzja zapadła nieodwołalnie.

W pierwszych dniach dzieci dojeżdżały do szkoły w Ząbkowicach pociągiem, dopiero potem zorganizowany był dojazd PKS. Ogół rodziców z podjętej nowacji był niezadowolony, bowiem zdawali sobie sprawę z następstw. Wspólnie z kol. Marią Gabrysz rozpoczęłyśmy pracę w zmodyfikowanej szkole. Pierwsze dni były dla nas ciężkie. Przywykłe do gwaru, szumu, wrzawy dziecięcej, jakoś utrudniało pracę. Z upływem czasu zaczęliśmy się przyzwyczajać i żyć tym co niesie każdy dzień. Praca pochłonęła nas całkowicie i 41 – małych milusińskich umilało nam pracę w nowych warunkach. Bardzo dużo serca wkładaliśmy w organizowaniu wszystkich uroczystości szkolnych związanych z rocznicami państwowymi. Dla dzieci urządzałyśmy choinki noworoczne, wycieczki, bardzo intensywnie pracowało kółko artystyczne, organizacja zuchowska, zapraszani byli kombatanci. Podtrzymywałyśmy tradycje za byłej kier. St. Siekańskiej. Przez pieśni, wiersze, tańce ludowe wpajałyśmy dziatwie dumę narodową, miłość do ojczyzny, poczucie szacunku do ludzi pracy. Tak minął nam pierwszy rok pracy w szkole czteroklasowej przy liczbie 41 dzieci i dwóch nauczycielkach.

Listopad 1973/74r.

W czteroklasowej szkole zachodzą pewne zmiany. Z byłej kancelarii robimy bibliotekę, gdzie dzieci mogą spokojnie ze zastanowieniem się pooglądać ksiązki, poczytać je, a wreszcie, która się najlepiej spodoba wypożyczyć. Na bieżąco zapoznaje się z czasopismami dla dzieci. Następnie na zbiórkach zuchowskich także wspólnie oglądamy audycje telewizyjne dla dzieci. Jedną z klas, największą przeznaczamy na salę gimnastyczną. Sprowadzamy drabinki gimnastyczne, mamy pozostałe pomoce do zajęć jak ławeczkę  szwedzką, dwa piękne materace i skrzynię. Lekcje wychowania fizycznego są bardzo atrakcyjne, dzieci zadowolone. W byłej pracowni zajęć technicznych dla dziewcząt organizujemy szklankę mleka. Warunki w szkole stają się niemal jak domowe. Frekwencja dzieci bardzo dobra, plan dydaktyczno – wychowawczy realizowany. Rodzice pomagają jak mogą, cieszą się że chociaż najmłodsze dzieci mają szkołę na miejscu.

Czerwiec 1974/75

Opuszczają szkołę pierwsi czwartoklasiści, żegnamy dzieci, młodsi życzą i, samych dobrych stopni i powodzenia w nowej szkole wśród nowych kolegów. IV – lasiści dziękują kolegom za miłe i gorące życzenia i oznajmiają im, że z niecierpliwością będą ich oczekiwać w Ząbkowicach w Zbiorczej Szkole i że chętnie się nimi tam zaopiekują

Wrzesień 1975/76

Nowy rok szkolny w czteroklasowej szkole, witamy nowych uczniów, którzy przychodzą do I klasy. Powitaliśmy ich pięknymi wierszami, piosenkami i tańcami, obdarowaliśmy słodyczami. Pierwszoklasiści na dowód że są już uczniami szczęśliwymi i zadowoleni złożyli uroczyste ślubowanie. Na powyższą uroczystość zaproszeni byli przedstawiciele społeczności, którzy gorącymi słowami zachęcili dziatwę do systematycznej pracy w ciągu roku szkolnego.

Nadmienić należy że rok szkolny 1975/6 rozpoczęliśmy z pewnym niezadowoleniem, jeśli chodzi o sprawy gospodarcze, ponieważ przedszkole, które na czas remontu swoich pomieszczeń przeszło do szkoły zagospodarowując dwa pomieszczenia, zorganizowane pomieszczenie na bibliotekę i pomieszczenie zpt zabiera przedszkole, które nie dotrzymuje terminu i nie przenosi się do swego lokalu. Konsekwencje są widoczne. Biblioteka przeniesiona do klasy, nie można prowadzić szklanki mleka. Natomiast kier. szkoły wygospodarowała połowę ogrodu od byłego kier. szk. naucz. Józefa Wybodła na plac zabaw łącznie z boiskiem szkolnym. Teraz dzieci wszystkie przerwy spędzać mogą bezpiecznie wśród zieleni i drzew.

Jak w uprzednich latach organizujemy dzieciom wycieczki do Wrocławia, Zagórza, urządzamy choinki noworoczne, konkursy rysunkowe, sportowe, spotkania z kombatantami, uroczyste apele. Praca bardzo pomyślnie się układa. Władze Oświatowe z naszej pracy były zadowolone

Rok szkolny 1978

W 1978 roku stanowczo zapadła decyzja przez Władze Oświatowe o zlikwidowaniu szkoły w Zwróconej. Dla wsi był to bolesny cios, mieszkańcy zdawali sobie sprawę, że obniża się ranga wsi. My dwie naucz. Maria Gabrysz została oddelegowana do szkoły w Brodziszowie, a Teresa Gabrysz kier. do Zb. Sz. w Ząbkowicach. Rodzice postanawiają aby ten fakt w jakiś sposób upamiętnić. Chcą podziękować za pracę tym nauczycielom, którzy sercem byli ze szkołą związani, postanawiają zaprosić była kier. Stanisławę Siekańskień by tem razem udowodnić jej, że są dla niej pełni szacunku i że nie zapomnieli o jej trudzie jaki ona włożyła najpierw w zorganizowanie tej szkoły, a potem w jej rozwój, o którym to zapomniały inne osoby. Tak też się i stałokier. St. Siekańska zamknęła wrota tej szkoły, której otworzyła i w której to ona pierwsze słowa polskie mówiła do pierwszych dzieci polskich na prastarych ziemiach słowian. Od tej pory tylko budynek i tabliczka z nazwą szkoły przypominały świetność – zostały tylko wspomnienia. W budynku szkolnym pozostał były naucz. kier. szk. Józef Wybodecki, przedszkole, które przeniosło się do budynku szkolnego na okres remontu. Pozostałe pomieszczenia świecą pustką.

Rok szkolny 1981/82

Następują zmiany w polityce oświatowej, ponownie organizowane są szkoły, które uprzednio były likwidowane. Wieść o tym rozweseliła ob. wsi Zwróconej i postanawiają poczynić starania, aby znów szkoła była jak dawniej. Władze Oświatowe wyrażają zgodę i nawet zatrudniają była kier. Teresę Gabrysz na dawne stanowiskoi, odwołując ją z pracy naucz. w Ząbkowicach Śląskich. Powstaje więc w  1981/82 szkoła trzyklasowa z ?? ilością uczniów o dwóch nauczycielach. Drugim nauczycielem jest była uczennica szkoły mgr Jasek Kazimiera. W tym też roku zostaje przeprowadzona wizytacja szkoły przez dyr. Mgr Stefana Bryłę i ins mgra Teresę Gaworską. Wizytacja wypada niespodziewanie, wizytujący są bardzo zadowoleni, bo szkoła jest w trakcie organizacji. Brak zupełny sprzętu, sale w nie lepszym stanie. Trzy lata pozostawiły po sobie piętno. Tu należy wspomnieć o dużym zaangażowaniu rodziców, którzy mi szczędzili trudu i wszystko zrobili we własnym zakresie by stworzyć warunki takie, by dzieci mogły kontynuować naukę. Wszędzie pachniało czystością, sam połysk szyb oznajmiał, że w budynku cos się dzieje. Sprowadzano ławki – odnowiono je, zreperowano stały się nowe. Sprowadzono z innych szkół stare tablic, nowa czerń nie zdradzała ich starości. Do wyróżniających się rodziców zaliczali się: Ganowscy, Jaroszowie, Jamrozowie, Jaskowie, Lachowie, Liczna, Bryjowie, Słomnicy. Przychodzili gremialnie kto żyw i kto dysponował czasem wszystko dla szkoły i dla dzieci. Szkoła była przygotowana do rozpoczęcia w niej nauki. W tym uroczystym dniu 1.09.1981r. nie obeszło się bez wzruszeń i łez. Zgromadzeni na doniosłej uroczystości łącznie z przedstawicielami wsi odśpiewali  hymn narodowy, kier. szk. T. Gabrysz przemówiła do zebranych, przypomniała dawne lata i świetność szkoły, podziękowała z pomoc za entuzjazm z jakim wszyscy garnęli się by przygotować dzieciom drugi dom, szkołę. Ten dzień na zawsze dzieciom i rodzicom pozostanie w pamięci ich i sercu.

15 IX 1981/82 odbywa się Ślubowanie Pierwszoklasistów

Znowu wzniosła uroczystość, na biało czerwonej fladze uczniowie klasy I składają przysięgę, że będą dobrymi uczniami, zachowywać się będą wzorowo, kochać będą pracę, prawdę i koleżeństwo. Mianowani uczniowie obdarowani zostali łakociami, otrzymali książeczki SKO z wkładem. Matki zorganizowały poczęstunek i miłą zabawę.

  

Rok szkolny 1982/83

Po uroczystym zakończeniu toku szkolnego 1981/82 rodzice zwrócili się do Władz Oświatowych o pozwolenie im otwarcia IV kl. Insp. Mgr Kik Krystian mając na uwadze dobro dzieci wyraża zgodę i nowy rok szkolny 1982/83. Rozpoczynamy już w 4-klasowej szkole z czterema naucz. przy 32 uczniach. Do szkoły przybywają do kl. IV uczniowie z Brodziszowa, jest ich zaledwie pięcioro. Wnętrza szkoły w tym okresie zmieniają się. Otrzymujemy piękną wykładzinę do klas, pomoce naukowe, klasy pięknieją ku radości wszystkich. Dzieci z Brodziszowa czują się w nowym środowisku bardzo dobrze.

8 X 1983r

Mamy w szkole gości z okazji „Dnia Milicjanta”. Dziatwa wręczyła funkcjonariuszom kwiaty, pięknie deklamowała wiersze, śpiewała piosenki. Na tę uroczystość przybyły również przedszkolaki. Spotkanie upłynęło w bardzo miłej atmosferze, gości byłi zadowoleni, dzieci również.

7 XI 1983r.

Niezmierna radość w śród dzieci zaplanowana wycieczka jest zrealizowana – wyjeżdżamy do Wrocławia. We Wrocławiu zwiedzamy „Ogród Zoologiczny”. Jeździmy po Odrze specjalnym statkiem. Z wrażeniami wracamy do domu.

29 VI 1983r.

Jest uroczyste zakończenie zajęć szkolnych. Zaproszeni goście dziękują kier. i naucz. za całoroczny trud i pracę, zapewniają że podobnie jak w roku bieżącym dołożą wszelkich starań by szkoła miała to co jest potrzebne. Po części artystycznej dzieci otrzymały  świadectwa, wręczyły nauczycielkom kwiaty i zadowolone z wakacji rozeszły się do domów. Rok ten dla szkoły był rokiem pomyślnym, wszystkie dzieci otrzymały promocję do następnych klas. Grono pożegnali czwartoklasiści z nowymi kolegami w Zbiorczej Szkole Gminnej w Ząbkowice Śl.

Rok szkolny 1983/84

 

Rok szkolny rozpoczynamy w tym samym „gronie” kier. Teresa Gabrysz, kol. Jasek Kazimiera, kol. Zawilak Renata i kol. Głąb Ewa. Uroczyste rozpoczęcie roku jest w dniu 1.09.1983r. zebranych rodziców zaproszonych gośći oraz dziatwę powitała kier. szk. T. Gabrysz. Liczba dzieci w tym roku szkolnym samej Zwróconej wynosić będzie 29, już nie będą do nas uczęszczać dzieci z Brodziszowa, ponieważ rodzice wolą aby dojeżdżały ze swym rodzeństwem do Zb. Szk. Gmi. w Ząbkowicach. Ciągle jednak kier. i Grono nurtują te same problemy, zdobyć lepsze lokum dla dzieci postarać się o klasopracownię, wykukał jakiś kąt dla nauczycieli, bo zaznaczyć trzeba że prócz trzech klas nic więcej nie ma. Przedszkole nadal zajmuje trzy pomieszczenia, lokator pięć a szkoła ani kancelarii ani pokoju. Cieszymy się jednak, że nowy rok będzie dla nas łaskawszy.

12 IX 1983r.

Odbyło się uroczyste Ślubowanie I klas. Dziatwa odświętnie ubrana składa ślubowanie że pilnością, pracą i sumiennym wypełnieniem obowiązków ucznia przyczyniać się będzie do bogacenia się Polski. Po pięknej uroczystości rodzice zrobili dzieciom poczęstunek i miła zabawę.

24 IV 1984r.

Dzieci wraz z nauczycielkami były na wycieczce w Grodnie, Zagórzu i Książu. Z wielkim zachwytem i podziwem oglądały stare częściowe ruiny Zamku w Grodnie. Podziwiały piękny krajobraz górski, a najbardziej podobały im się piękne sale w pałacu w Książu. Z wielkim zadowoleniem pełni nowych wiadomości historycznych o zamkach i pałacu wróciły do domu. Na lekcjach j. Pol., his., geogr. i plastyce wyrażały piękno poznanych obiektów i terenu.

29 VI 1984r.

Zakończyliśmy rok szkolny, który znalazł wielu sprzymierzeńców szkoły. Rodzice pełni energii i zapału utworzyli Komitet budowy (rozbudowy) szkoły. W tym też celu są w ścisłym kontakcie z Władzami Ośw. i Wych oraz z Władzami Gmin. Uczestnicząc w spotkaniach na których jest debetowana sprawa szkoły. Starają się by zwiększyć ilość pomocy naukowych -  za staraniem byłego ucz W. Słomnickiego otrzymujemy aparat do przeźroczy, stara się też o to by szkoło była odnowiona zewnątrz. Wszystkie zamiary są bardzo poważnie traktowane. Czekamy co przyniesie nam nowy rok 1984/85. rodzice czyli byli uczniowie chcą aby ich szkoła jako pierwsza w dawnym powiecie ząbkowickim obchodziła 40-lecie swego istnienia na wyzwolonych Ziemiach Zachodnich.

  

Rok szkolny 1984/85

Ten rok szkolny rozpoczynamy w zwiększonym gronie, jest nas pięć nauczycielek. Zaznaczyć należy z całą satysfakcją że po latach wróciła do nas obecna p. mgr Jadwiga Kobiałka, która w 1961/62r. tu jako absolwentka Liceum Pedagogicznego w Kłodzku rozpoczynała pierwszą swoją pracę z dziatwą. Drugim powodem, który cieszy serce to to, ze rozpoczęłyśmy pracę w odnowionych pomieszczeniach, oraz w pięknej klasopracowni, którą otrzymałyśmy z Wydziału Oświaty. W tej nowej klasie będą się uczyć pierwszoklasiści. Każdy rok szkolny coś niesie nowego. Rodzice nie szczędzili czasu, ani trudu by nowy rok szkolny powitał dzieci w nowej klasie. Pomagali w ustawienie klasopracowni, porządkowali sale po malowaniu i otocznie szkoły, do tej pracy społecznej na rzecz szkoły włączyła się młodzież, byli wychowankowie.

Dnia 27 IX 1984 roku, odbyło się uroczyste Ślubowanie klasy I.

24 IV 1985r.

Zorganizowana była wycieczka tym razem pi pięknej Ziemi Kłodzkiej. Zwiedziliśmy Bardo Śląskie, Wambierzyce, Kudowę Zdrój i Polanicę Zdrój. Dzieciom bardzo podobały się ruchome szopki, wykonane z przed ponad 100 laty, parki zdrojowe w Kudowie i Polanicy. Piły także wodę zdrojową, która nie każdemu z nich smakowała. Późnym popołudniem wszyscy zdrowi i zadowoleni, pełni wrażeń wróciliśmy do domu.

27 IV 1985r.

Odbyła się w naszej wsi niecodzienne uroczystości, tego dnia obchodziły kobiety z Koła Gospodyń Wiejskich swoje 35-lecie. Zaproszeni byli na tą uroczystość przedstawiciele Władz z Ząbkowic Śl. Szkoła włączyła się również dla upiększenia tej uroczystości z bogata częścią artystyczną. Za swe występy otrzymała gromkie brawa jak również z funduszu sołedzkiego 20 000 zł na rzecz szkoły, które to pieniądze przekazała na rozbudowę szkoły w Zwróconej.

Rok szkolny 1985/86

 

2 IX 1985r.

Dnia 2 września odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Grono pedagogiczne liczy w tym roku cztery osoby, gdyż kol. Renata Zawilak wyszła za mąż i przeniosła się do innej szkoły. Odnotować należy, że szkoła przestała być filią Szkoły nr.2 w Ząbkowicach Śl i stała się placówką podlegającą bezpośrednio Wydziałowi Oświaty i Wychowania. Cieszy fakt, że kol. Ewa Głąb kontynuuje naukę na II roku WSP w Opolu. Rok ten będzie trudny ze względu na konieczność łączenia klas. Szkoła przygotowuje się do uroczystych obchodów 40-lecia jej powstania, które odbędą się w październiku.

Ślubowanie klasy pierwszej

Dnia 17 września odbyło się ślubowanie uczniów I klasy. Dzieci przedstawiły krótką część artystyczną, a po ceremonii mianowania mamy podniosły w uch zastępstwie Akt Ślubowania. Później dzieci się bawiły przy przygotowanej przez mamy herbatce i słodkim poczęstunku. Był to dla pierwszoklasistów i ich rodziców bardzo uroczysty dzień. Mamy były przejęte nie mniej od swych pociech.

Wybory

Październik rozpoczął się pod znakiem wyborów. Przewodnicząca komisji wyborczej została dyrektor naszej szkoły ob. Teresa Gabrysz. Z roli tej wywiązała się bardzo dobrze i włożyła tym nowy wkład w pracę społeczną dla środowiska wsi Zwrócona.

Dzień LWP

11 października wszystkie dzieci udały się do Ząbkowic Śl. by zobaczyć jak żyją nasi żołnierze. Po koszarach oprowadzał nas wesoły żołnierz, który nawiązał szybko kontakt z dziećmi i zdobył ich sympatię, niezmordowanie odpowiadał na różne, często podchwytliwe pytania. Dzieci przeżyły wiele atrakcji i z ociąganiem opuściły teren koszar, obiecując wrócić tu za rok.

Dzień Nauczyciela

W Dniu Nauczyciela odbyło się spotkanie pedagogów z młodzieżą. Dzieci przygotowały krótką część artystyczną, wręczyły wiązanki kwiatów i własnoręcznie wykonane laurki z życzeniami. Potem wszystkie nauczycielki naszej szkoły wzięły udział w uroczystej akademii z okazji Dnia Nauczyciela w Ząbkowickim Ośrodku Kultury.

40-lecie szkoły

Uczestniczyliśmy w uroczystości 40-lecia Szkoły podstawowej w Zwróconej. Kierownictwo Wydziału Oświaty i Wychowania w Ząbkowicach Śl. wyraża uznanie Dyr. Szk. ob. Teresie Gabrysz i Gronu Nauczycielskiemu za duży wkład pracy w staranne przygotowanie imprezy i licznych walorach wychowawczych i mocnej wymowie patriotycznej. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w bogatym programie artystycznym wystąpiły wszystkie dzieci szkolne i przedszkolne oraz starsza młodzież, która opuściła mury szkolne.

Impreza odbiła się głośnych echem w środowisku, zgromadziła liczne grono mieszkańców wsi, rodziców obecnych uczniów, byłych pracowników szkoły i zaproszonych gości. Wysoko ocenia się współpracę placówki ze środowiskiem lokalnym.

Plan uroczystości obchodu 40-lecia pierwszej szkoły polskiej w powiecie Ząbkowice Śl.

 1. a)Część oficjalna:
 2. Powitanie przybyłych gości
 3. Odśpiewanie hymnu państwowego
 4. Wystąpienie dyr. szk. Teresy Gabrysz
 5. b)Część artystyczna:
 6. Przedstawienie historii powstania Zwróconej, występ kukiełek.
 7. Wspólna deklaracja dzieci wiersza „Polska”.
 8. Pieśń „Gdy biały Orzeł nasz”.
 9. Wiersz „Mowo Polska” Broniewskiego.
 10. Taniec „Polonez” dzieci z kl. II - III – IV
 11. Pieśń „Polna róża”
 12. Wiersz „bukiet Polskich Kwiatów” J. Wilanowskiego
 13. Taniec „Kujawiak”

9.Pieśń „Kto ty jesteś Polak mały”

 1. Wiersz „Dwie siostry”
 2. Taniec „Krakowiak”
 3. Pieśń „Gdy na wszystkie strony świata”
 4. Wiersz „Przeszłość i Przyszłość”
 5. Dwie pieśni „Koła Gospodyń”
 6. taniec „Polka”
 7. Wiersz „Polska” Słonimskiego
 8. Wiersz „Straż nad Odrą”
 9. Taniec „Ptaszki”
 10. Pieśń „Chociaż mało mamy lat” i Ojczyzna
 11. Deklamacja Roty na tle orłów piastowskich

Przemówienie dyr. Szkoły Podstawowej w dniu 19.10.1985r. Teresy Gabrysz z okazji obchodzonej uroczystości 40-lecia powstania pierwszej szkoły polskiej w dawnym powiecie ząbkowickim na odzyskanych „Ziemiach Zachodnich”

"Tę wzniosłą dzisiejszą uroczystość obchodu 40-lecia naszej szkoły, pierwszej polskiej szkoły w powiecie ząbkowickim pragnę powitać przybyłych gości, którzy zaszczycili nas swą obecnością.

 1. Witam przedstawicieli Wydziału Oświaty i Wychowania w Ząbkowicach mgr Krystiana Kika Inspektora Wydz. Ośw. i Wych, mgr Teresę Gaworską Inspektora Wydz. Ośw. i Wych.
 2. Naczelnika Miasta i Gminy mgr in Jerzego Drożdża
 3. Towarzysza Pierwszego Sekretarza Parti PZPR Karola
 4. Dyr. ZGH opiekuna szkoły i przedstawicieli zakładu
 5. Prezesa Gminnej Samopomocy Chłopskiej
 6. Przewodniczącą Koła Gospodyni Zofię Biegun
 7. Sekretarza P.Z.P.R w Zwróconej Tow. Henryka Witkowskiego
 8. Byłych nauczycieli tej szkoły, a szczególnie pierwszą kier. szk. Stanisławę Siekańską
 9. Sołtysa Bronisława Rippla
 10. Oraz naszych pierwszych osadników, pierwszych obywateli wsi Zwrócona.
Ogłoszenia dyrektora szkoły
List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
Zakończenie roku szkolnego 2019-2020
kończymy kolejny rok szkolny i żegnamy klasę ósmą
Egzaminy klasy 8
uczniowie klasy ósmej rozpoczynają egzamin kończący szkołę podstawową
Dzieci z naszej szkoły na Dolnosląskim Festiwalu Nauki
W Centrum Kształcenia w Sulisławicach i w zabytkowej kopalni w Szklarach odbywały się zajęcia z kategorii " Kopalnia niklu, chryzoprazu i opalu, Podziemna trasa edukacyjna w Szklarach Hucie"
Herosi przedsiebiorczości
Oddanie do użytku ogrodzenia boiska
Świeto Edukacji Narodowej 2019
Uroczysta Akademia z okazji "Dnia Nauczyciela"
Wiosna 2019 w naszej szkole
Festiwal Nauki 2019
Dzień Babci i Dziadka
Sulisławice 2019
Plejada Świętych 2018
Imieniny Świętych
27 Finał WOŚP
Orkiestra 2019
100 Lat Niepodległości
Uroczyste obchody Święta Niepodległości
Dzień Nauczyciela z Oskarami
Gminne Obchody 2018
Witamy I Klasę w naszej szkole
Pasowanie naucznia klasy I
Piknik rodzinny 2018
Wspomnienia z imprezy
Zawody w Świdnicy
Trójbój lekkoatletyczny
Razem w pełni sprawni
Promyk Słońca
Sukces w konkursie KANGUR MATEMATYCZNY
Gratulujemy naszym uczniom
Franky Run 2018
I Bieg z nowego cyklu
I Szkolny Przegląd Pieśni Patriotycznej
Na Patriotyczną nutę 2018
Ksiądz Biskup Ignacy Dec w naszej szkole
Wizyta Jego Eminencji w Zwróconej
Przedstawienie Wielkanoc 2018
Inscenizacja słowno-muzyczna
Dzień kobiet
Przedstawienie w szkole i w przedszkolu
Dzień babci i dziadka
Uroczystość w Sulisławicach
WOŚP 2018
orkiestra w szkole
..Dziady.. - przedstawienie
Adam Mickiewicz w naszej szkole
Centrum Kształcenia w Sulisławicach
Wioska Internetowa - kształcenie na odległość

Najczęsciej czytane